WOUND DRAINAGE AND SUCTION, TÚI HÚT VÀ THOÁT DỊCH VẾT THƯƠNG

WOUND DRAINAGE AND SUCTION, TÚI HÚT VÀ THOÁT DỊCH VẾT THƯƠNG

SUCTION COAGULATION PROBE, HÚT CẦM MÁU

SUCTION COAGULATION PROBE, HÚT CẦM MÁU

SCLEROTHERAPY INJECTION NEEDLE, KIM TIÊM DÀNH CHO GIÃN TĨNH MẠCHTHỰC QUẢN , XƠ HÓA TĨNH MẠCH THỰC QUẢN

SCLEROTHERAPY INJECTION NEEDLE, KIM TIÊM DÀNH CHO GIÃN TĨNH MẠCHTHỰC QUẢN , XƠ HÓA TĨNH MẠCH THỰC QUẢN

RETRIEVAL BASKET MULTIFILAMENT, RỌ LẤY DỊ VẬT NỘI SOI

RETRIEVAL BASKET MULTIFILAMENT, RỌ LẤY DỊ VẬT NỘI SOI

RETRIEVAL BASKET MULTIFILAMENT, WIRE GUIDED, RỌ LẤY DỊ VẬT NỘI SOI CÓ DÂY DẪN ĐƯỜNG

RETRIEVAL BASKET MULTIFILAMENT, WIRE GUIDED, RỌ LẤY DỊ VẬT NỘI SOI CÓ DÂY DẪN ĐƯỜNG

RETRIEVAL BASKET MULTIFILAMENT, TIP GUIDED, RỌ GẮP DỊ VẬT CÓ ĐẦU DẪN ĐƯỜNG

RETRIEVAL BASKET MULTIFILAMENT, TIP GUIDED, RỌ GẮP DỊ VẬT CÓ ĐẦU DẪN ĐƯỜNG

POLYPECCTOMY SNARES, LƯỚI CẮT POLYP

POLYPECCTOMY SNARES, LƯỚI CẮT POLYP

PEG KIT, NỘI SOI ĐỊNH VỊ DẠ DÀY QUA DA

PEG KIT, NỘI SOI ĐỊNH VỊ DẠ DÀY QUA DA

PEG EXCHANGE CATHETER, ỐNG THÔNG THAY THẾ, TRONG MỞ THÔNG ĐƯỜNG RUỘT QUA DA

PEG EXCHANGE CATHETER, ỐNG THÔNG THAY THẾ, TRONG MỞ THÔNG ĐƯỜNG RUỘT QUA DA

PAPILLOTOMY KNIFE, DAO MỞ QUA DA

PAPILLOTOMY KNIFE, DAO MỞ QUA DA

PANCREATIC BASKET, RỌ LẤY SỎI TUYẾN TỤY

PANCREATIC BASKET, RỌ LẤY SỎI TỤY

NITINOL STIFF GUIDEWIRE, DÂY DẪN ĐƯỜNG CỨNG, VẬT LIỆU NHỚ HÌNH

NITINOL STIFF GUIDEWIRE, DÂY DẪN ĐƯỜNG CỨNG, VẬT LIỆU NHỚ HÌNH

NITINOL BLACK GUIDEWIRE, DÂY DẪN ĐƯỜNG

NITINOL BLACK GUIDEWIRE, DÂY DẪN ĐƯỜNG

NEG NITINOL GUIDEWIRE, DÂY DẪN ĐƯỜNG

NEG NITINOL GUIDEWIRE, DÂY DẪN ĐƯỜNG

NASO JEJUNAL FEEDING TUBE, ỐNG DẪN THỨC ĂN QUA MŨI

NASO JEJUNAL FEEDING TUBE, ỐNG DẪN THỨC ĂN QUA MŨI

NASO BILIARY DRAINAGE CATHETER, ỐNG DẪN LƯU MẬT QUA MŨI

NASO BILIARY DRAINAGE CATHETER, ỐNG DẪN LƯU MẬT QUA MŨI

MULTIBAND LIGATOR, THẮT GIÃN TĨNH MẠCH THỰC QUẢN

MULTIBAND LIGATOR, THẮT GIÃN TĨNH MẠCH THỰC QUẢN

MULTIBAND LIGATOR COLONIC, THẮT GIÃN TĨNH MẠCH ĐẠI TRÀNG

MULTIBAND LIGATOR COLONIC, THẮT GIÃN TĨNH MẠCH ĐẠI TRÀNG

MEMORY BASKET (WIRE GUIDED), RỌ GẮP DỊ VẬT CÓ DẪN ĐƯỜNG

MEMORY BASKET (WIRE GUIDED), RỌ GẮP DỊ VẬT CÓ DẪN ĐƯỜNG

MEMORY BASKET (NITINOL), RỌ GẮP DỊ VẬT

MEMORY BASKET (NITINOL), RỌ GẮP DỊ VẬT

MANUAL LITHOTRIPTER, TÁN SỎI ỐNG MẬT

MANUAL LITHOTRIPTER, TÁN SỎI ỐNG MẬT

LOOP BASKET, LƯỚI GẮP POLYP TRONG NỘI SOI ĐẠI TRÀNG

LOOP BASKET, LƯỚI GẮP POLYP TRONG NỘI SOI ĐẠI TRÀNG

LITHO BASKET-TTS, LƯỚI GẮP SỎI ỐNG MẬT TRONG NỘI SOI

LITHO BASKET-TTS, LƯỚI GẮP SỎI ỐNG MẬT TRONG NỘI SOI

INFLATION DEVICE, BƠM BÓNG NONG

INFLATION DEVICE, BƠM BÓNG NONG

HYNEG SUPERSTIFF NITINOL GUIDEWIRE, DÂY DẪN ĐƯỜNG, NONG ỐNG TỤY, ỐNG MẬT

HYNEG SUPERSTIFF NITINOL GUIDEWIRE, DÂY DẪN ĐƯỜNG, NONG ỐNG TỤY, ỐNG MẬT

HYNEG COMBO NITINOL GUIDEWIRE, DÂY DẪN ĐƯỜNG TRONG NỘI SOI ĐƯỜNG HẸP

HYNEG COMBO NITINOL GUIDEWIRE, DÂY DẪN ĐƯỜNG TRONG NỘI SOI ĐƯỜNG HẸP

HYDRA NEG NITINOL GUIDEWIRE, DÂY DẪN ĐƯỜNG TRONG NỘI SOI ỐNG MẬT VÀ ỐNG TỤY

HYDRA NEG NITINOL GUIDEWIRE, DÂY DẪN ĐƯỜNG TRONG NỘI SOI ỐNG MẬT VÀ ỐNG TỤY

FOREIGN BODY HOLDING FORCEPS, KẸP GẮP NỘI SOI DẠ DÀY, RUỘT, TỪ NGOÀI CƠ THỂ

FOREIGN BODY HOLDING FORCEPS, KẸP GẮP NỘI SOI DẠ DÀY, RUỘT, TỪ NGOÀI CƠ THỂ

FOREIGN BODY HOLDING FORCEPS, KÌM NỘI SOI DẠ DÀY, RUỘT

FOREIGN BODY HOLDING FORCEPS, KÌM NỘI SOI DẠ DÀY, RUỘT

FOREIGGN BODY HOLDING FORCEPS SINGLE USE, KÌM NỘI SOI DẠ DÀY, RUỘT

FOREIGGN BODY HOLDING FORCEPS SINGLE USE, KÌM NỘI SOI DẠ DÀY, RUỘT

FLRXIBLE SPRING TIP GUIDEWIRE, DÂY DẪN ĐƯỜNG NONG THWCCJ QUẢN

FLRXIBLE SPRING TIP GUIDEWIRE, DÂY DẪN ĐƯỜNG NONG THWCCJ QUẢN

EUS BIOPSY - NEEDLE, KIM SINH THIẾT ĐƯỜNG RUỘT, DẠ DÀY KẾT HỢP SIÊU ÂM

EUS BIOPSY – NEEDLE, KIM SINH THIẾT ĐƯỜNG RUỘT, DẠ DÀY KẾT HỢP SIÊU ÂM

ESOPHAGEAL NITINOL STENT, ỐNG THÔNG NITINOL, TRONG ĐIỀU TRỊ RÒ RỈ KHÍ QUẢN VÀ THỰC QUẢN

ESOPHAGEAL GASTRIC BALLOON DAFLATION DEVICE, LÀM XẸP BÓNG DẠ DÀY THỰC QUẢN

ESOPHAGEAL GASTRIC BALLOON DAFLATION DEVICE, LÀM XẸP BÓNG DẠ DÀY THỰC QUẢN

ESOPHAGEAL DILATORS - SINGLE, NONG THỰC QUẢN

ESOPHAGEAL DILATORS – SINGLE, NONG THỰC QUẢN

ESOPHAGEAL DILATOR SET, NONG THỰC QUẢN

ESOPHAGEAL DILATOR SET, NONG THỰC QUẢN

ESOPHAGEAL BALLOON DILATOR, BÓNG NONG THỰC QUẢN

ESOPHAGEAL BALLOON DILATOR, BÓNG NONG THỰC QUẢN

ERCP CANNULA, ỐNG THÔNG DÒ TRONG NỘI SOI ỐNG MẬT, TUYẾN TỤY NGƯỢC DÒNG

ERCP CANNULA, ỐNG THÔNG DÒ TRONG NỘI SOI ỐNG MẬT, TUYẾN TỤY NGƯỢC DÒNG

ENDOSCOPIC SCISSOR, KÉO CẮT ĐIỆN NỘI SOI

ENDOSCOPIC SCISSOR, KÉO CẮT ĐIỆN NỘI SOI

ENDOSCOPE VALVES, VAN ỐNG NỘI SOI

ENDOSCOPE VALVES, VAN ỐNG NỘI SOI

3 STAGE BALLOON DILATOR, BÓNG NONG ĐƯỜNG TIÊU HÓA

3 STAGE BALLOON DILATOR, BÓNG NONG ĐƯỜNG TIÊU HÓA

ACHALASIA - CARDIA BALLOON DILATOR, BÓNG NONG CƠ VÒNG THỰC QUẢN

ACHALASIA – CARDIA BALLOON DILATOR, BÓNG NONG CƠ VÒNG THỰC QUẢN

BILIARY BALLOON DILATOR, BÓNG NONG ĐƯỜNG MẬT

BILIARY BALLOON DILATOR, BÓNG NONG ĐƯỜNG MẬT

BILIARY DILATOR, NONG ĐƯỜNG MẬT

BILIARY DILATOR, NONG ĐƯỜNG MẬT

BILIARY NITINOL STENT, ỐNG THÔNG ĐƯỜNG MẬT

BILIARY NITINOL STENT, ỐNG THÔNG ĐƯỜNG MẬT

BILIARY SSSTONE RETRIEVAL BASKET, RỌ LẤY SỎI ĐƯỜNG MẬT

BILIARY SSSTONE RETRIEVAL BASKET, RỌ LẤY SỎI ĐƯỜNG MẬT

BILIARY STENT GUIDING CATHETER, ỐNG THÔNG DẪN ĐƯỜNG STENT ĐƯỜNG MẬT

BILIARY STENT GUIDING CATHETER, ỐNG THÔNG DẪN ĐƯỜNG STENT ĐƯỜNG MẬT

BILIARY STENT INTRODUCER SYSTEM, HỆ THỐNG ĐẶT STENT ĐƯỜNG MẬT

BILIARY STENT INTRODUCER SYSTEM, HỆ THỐNG ĐẶT STENT ĐƯỜNG MẬT

BILIARY STONE EXTRACTION, BALLOON CATHETER, BÓNG NONG TÁN SỎI VÀ ỐNG THÔNG ĐƯỜNG MẬT

BILIARY STONE EXTRACTION, BALLOON CATHETER, BÓNG NONG TÁN SỎI VÀ ỐNG THÔNG ĐƯỜNG MẬT

BIOPSY FFORCEPS, KÌM SINH THIẾT NỘI SOI

BIOPSY FFORCEPS, KÌM SINH THIẾT NỘI SOI

BIOPSY FORCEPS WITH PTFE TUBE, KÌM SINH THIẾT NỘI SOI

BIOPSY FORCEPS WITH PTFE TUBE, KÌM SINH THIẾT NỘI SOI

CLEANING BRUSH, BÀN CHẢI TẨY RỬA CÁC KÊNH CỦA ỐNG NỘI SOI

CLEANING BRUSH, BÀN CHẢI TẨY RỬA CÁC KÊNH CỦA ỐNG NỘI SOI

CLIP APPLICATOR - RELOADABLE, KẸP CẦM MÁU

CLIP APPLICATOR – RELOADABLE, KẸP CẦM MÁU

CLIP APPLICATOR - SINGLE, KẸP CẦM MÁU

CLIP APPLICATOR – SINGLE, KẸP CẦM MÁU

CLIPS FOR APPLICATOR - RELOADABLE, KẸP CẦM MÁU

CLIPS FOR APPLICATOR – RELOADABLE, KẸP CẦM MÁU

CYSTOSTOME, ỐNG THÔNG PHẪU THUẬT ĐIỆN, NỘI SOI VÙNG TỤY

CYSTOSTOME, ỐNG THÔNG PHẪU THUẬT ĐIỆN, NỘI SOI VÙNG TỤY

CYTOLOGY BRUSH, BNF CHẢI MÀNG NHẦY TẾ BÀO TRONG NỘI SOI TIÊU HÓA

CYTOLOGY BRUSH, BNF CHẢI MÀNG NHẦY TẾ BÀO TRONG NỘI SOI TIÊU HÓA

CHOLEDOCHO BASKET, RỌ GĂP SỎI DẠ DÀY

CHOLEDOCHO BASKET, RỌ GĂP SỎI DẠ DÀY

ENDOLITHOTRIPTER, TẤN SỎI NỘI SOI

ENDOLITHOTRIPTER, TẤN SỎI NỘI SOI

VỚI ĐẦY ĐỦ CÁC THƯƠNG HIỆU TRÊN THẾ GIỚI NHƯ: BOSTON SCIENTIFIC, OPTIMED, BARD MEDICAL, AMECATH, UROTECH, UROVISION, GOHAR SHAFA, UROMED, PROSUG, ROCAMED, ALLIUM MEDICAL, APPLIED, PLASTI-MED, ENDO-TECHNIK, MEDNOVA, DTRMEDICAL, OLYMPUS, PENTAX, FUJINON, MEDIGLOBE, ARGON, USENDOSCOPY, CONMED, ENDOCHOICE, AUSTOS, PAULDRACH VÀ NHIỀU HÃNG KHÁC.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC CHÍNH SÁCH GIÁ TỐT NHẤT.

This slideshow requires JavaScript.