BONE MARROW BIOPSY, KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG

BONE MARROW BIOPSY, KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG
BONE MARROW BIOPSY, KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG
BONE MARROW BIOPSY, KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG TOTALLY REMOVE, ĐƯỜNG KÍNH 8G/4MM, DÀI 100MM, 10 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG TOTALLY REMOVE, ĐƯỜNG KÍNH 8G/4MM, DÀI 150MM, 10 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG TOTALLY REMOVE, ĐƯỜNG KÍNH 11G/3MM, DÀI 100MM, 10 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG TOTALLY REMOVE, ĐƯỜNG KÍNH 11G/3MM, DÀI 150MM, 10 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG TOTALLY REMOVE, ĐƯỜNG KÍNH 13G/2.5MM, DÀI 100MM, 10 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG TOTALLY REMOVE, ĐƯỜNG KÍNH 13G/2.5MM, DÀI 150MM, 10 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG UNLUX SYSTEM, ĐƯỜNG KÍNH 8G/4MM, DÀI 100MM, 10 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG UNLUX SYSTEM, ĐƯỜNG KÍNH 8G/4MM, DÀI 150MM, 10 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG UNLUX SYSTEM, ĐƯỜNG KÍNH 11G/3MM, DÀI 100MM, 10 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG UNLUX SYSTEM, ĐƯỜNG KÍNH 11G/3MM, DÀI 150MM, 10 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG UNLUX SYSTEM, ĐƯỜNG KÍNH 13G/2.5MM, DÀI 100MM, 10 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG UNLUX SYSTEM, ĐƯỜNG KÍNH 13G/2.5MM, DÀI 150MM, 10 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG OSTEOBELL T, ĐƯỜNG KÍNH 8G/4MM, DÀI 100MM, 10 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG OSTEOBELL T, ĐƯỜNG KÍNH 11G/3MM, DÀI 100MM, 10 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG OSTEOBELL T, ĐƯỜNG KÍNH 13G/2.5MM, DÀI 100MM, 10 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG OSTEOBELL T, ĐƯỜNG KÍNH 8G/4MM, DÀI 150MM, 10 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG OSTEOBELL T, ĐƯỜNG KÍNH 11G/3MM, DÀI 150MM, 10 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG OSTEOBELL T, ĐƯỜNG KÍNH 13G/2.5MM, DÀI 150MM, 10 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG ILIAC MARROW, ĐƯỜNG KÍNH 13G/2.5MM, ĐỘ DÀI KIM KHI KHÔNG CÓ KHỚP HÃM 100MM, ĐỘ DÀI KHỚP HÃM 62MM, ĐỘ DÀI TỐI ĐA 55MM, ĐỘ DÀI TỐI THIỂU 39MM
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG ILIAC MARROW, ĐƯỜNG KÍNH 14G/2.1MM, ĐỘ DÀI KIM KHI KHÔNG CÓ KHỚP HÃM 100MM, ĐỘ DÀI KHỚP HÃM 62MM, ĐỘ DÀI TỐI ĐA 55MM, ĐỘ DÀI TỐI THIỂU 39MM
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG ILIAC MARROW, ĐƯỜNG KÍNH 15G/1.8MM, ĐỘ DÀI KIM KHI KHÔNG CÓ KHỚP HÃM 100MM, ĐỘ DÀI KHỚP HÃM 62MM, ĐỘ DÀI TỐI ĐA 55MM, ĐỘ DÀI TỐI THIỂU 39MM
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG ILIAC MARROW, ĐƯỜNG KÍNH 16G/1.6MM, ĐỘ DÀI KIM KHI KHÔNG CÓ KHỚP HÃM 100MM, ĐỘ DÀI KHỚP HÃM 62MM, ĐỘ DÀI TỐI ĐA 55MM, ĐỘ DÀI TỐI THIỂU 39MM
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG ILIAC MARROW, ĐƯỜNG KÍNH 18G/1.2MM, ĐỘ DÀI KIM KHI KHÔNG CÓ KHỚP HÃM 100MM, ĐỘ DÀI KHỚP HÃM 62MM, ĐỘ DÀI TỐI ĐA 55MM, ĐỘ DÀI TỐI THIỂU 39MM
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG FULLY REMOVE, ĐƯỜNG KÍNH KIM 7G/4.5MM, CHIỀU DÀI KIM 100MM, 10 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG FULLY REMOVE, ĐƯỜNG KÍNH KIM 8G/4MM, CHIỀU DÀI KIM 100MM, 10 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG FULLY REMOVE, ĐƯỜNG KÍNH KIM 9G/3.5MM, CHIỀU DÀI KIM 100MM, 10 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG FULLY REMOVE, ĐƯỜNG KÍNH KIM 11G/3MM, CHIỀU DÀI KIM 100MM, 10 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG FULLY REMOVE, ĐƯỜNG KÍNH KIM 13G/2.5MM, CHIỀU DÀI KIM 100MM, 10 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG FULLY REMOVE, ĐƯỜNG KÍNH KIM 7G/4.5MM, CHIỀU DÀI KIM 150MM, 10 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG FULLY REMOVE, ĐƯỜNG KÍNH KIM 8G/4MM, CHIỀU DÀI KIM 150MM, 10 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG FULLY REMOVE, ĐƯỜNG KÍNH KIM 9G/3.5MM, CHIỀU DÀI KIM 150MM, 10 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG FULLY REMOVE, ĐƯỜNG KÍNH KIM 11G/3MM, CHIỀU DÀI KIM 150MM, 10 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG FULLY REMOVE, ĐƯỜNG KÍNH KIM 13G/2.5MM, CHIỀU DÀI KIM 150MM, 10 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG STERNOBELL, ĐƯỜNG KÍNH 18G/1.2MM, ĐỘ SÂU KIM ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC 7/25/32MM (TỐI THIỂU/TỐI ĐA/BỎ KHỚP HÃM), 20 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG STERNOBELL, ĐƯỜNG KÍNH 18G/1.2MM, ĐỘ SÂU KIM ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC 22/40/47MM (TỐI THIỂU/TỐI ĐA/BỎ KHỚP HÃM), 20 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG STERNOBELL, ĐƯỜNG KÍNH 18G/1.2MM, ĐỘ SÂU KIM ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC 37/55/62MM (TỐI THIỂU/TỐI ĐA/BỎ KHỚP HÃM), 20 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG STERNOBELL, ĐƯỜNG KÍNH 18G/1.2MM, ĐỘ SÂU KIM ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC 47/65/72MM (TỐI THIỂU/TỐI ĐA/BỎ KHỚP HÃM), 20 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG STERNOBELL, ĐƯỜNG KÍNH 18G/1.2MM, ĐỘ SÂU KIM ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC 57/75/82MM (TỐI THIỂU/TỐI ĐA/BỎ KHỚP HÃM), 20 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG STERNOBELL, ĐƯỜNG KÍNH 18G/1.2MM, ĐỘ SÂU KIM ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC 117/135/142MM (TỐI THIỂU/TỐI ĐA/BỎ KHỚP HÃM), 20 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG STERNOBELL, ĐƯỜNG KÍNH 16G/1.6MM, ĐỘ SÂU KIM ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC 7/25/32MM (TỐI THIỂU/TỐI ĐA/BỎ KHỚP HÃM), 20 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG STERNOBELL, ĐƯỜNG KÍNH 16G/1.6MM, ĐỘ SÂU KIM ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC 22/40/47MM (TỐI THIỂU/TỐI ĐA/BỎ KHỚP HÃM), 20 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG STERNOBELL, ĐƯỜNG KÍNH 16G/1.6MM, ĐỘ SÂU KIM ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC 37/55/62MM (TỐI THIỂU/TỐI ĐA/BỎ KHỚP HÃM), 20 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG STERNOBELL, ĐƯỜNG KÍNH 16G/1.6MM, ĐỘ SÂU KIM ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC 47/65/72MM (TỐI THIỂU/TỐI ĐA/BỎ KHỚP HÃM), 20 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG STERNOBELL, ĐƯỜNG KÍNH 16G/1.6MM, ĐỘ SÂU KIM ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC 57/75/82MM (TỐI THIỂU/TỐI ĐA/BỎ KHỚP HÃM), 20 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG STERNOBELL, ĐƯỜNG KÍNH 16G/1.6MM, ĐỘ SÂU KIM ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC 117/135/142MM (TỐI THIỂU/TỐI ĐA/BỎ KHỚP HÃM), 20 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG STERNOBELL, ĐƯỜNG KÍNH 15G/1.8MM, ĐỘ SÂU KIM ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC 7/25/32MM (TỐI THIỂU/TỐI ĐA/BỎ KHỚP HÃM), 20 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG STERNOBELL, ĐƯỜNG KÍNH 15G/1.8MM, ĐỘ SÂU KIM ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC 22/40/47MM (TỐI THIỂU/TỐI ĐA/BỎ KHỚP HÃM), 20 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG STERNOBELL, ĐƯỜNG KÍNH 15G/1.8MM, ĐỘ SÂU KIM ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC 37/55/62MM (TỐI THIỂU/TỐI ĐA/BỎ KHỚP HÃM), 20 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG STERNOBELL, ĐƯỜNG KÍNH 15G/1.8MM, ĐỘ SÂU KIM ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC 47/65/72MM (TỐI THIỂU/TỐI ĐA/BỎ KHỚP HÃM), 20 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG STERNOBELL, ĐƯỜNG KÍNH 15G/1.8MM, ĐỘ SÂU KIM ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC 57/75/82MM (TỐI THIỂU/TỐI ĐA/BỎ KHỚP HÃM), 20 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG STERNOBELL, ĐƯỜNG KÍNH 15G/1.8MM, ĐỘ SÂU KIM ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC 117/135/142MM (TỐI THIỂU/TỐI ĐA/BỎ KHỚP HÃM), 20 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG STERNOBELL, ĐƯỜNG KÍNH 14G/2.1MM, ĐỘ SÂU KIM ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC 7/25/32MM (TỐI THIỂU/TỐI ĐA/BỎ KHỚP HÃM), 20 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG STERNOBELL, ĐƯỜNG KÍNH 14G/2.1MM, ĐỘ SÂU KIM ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC 22/40/47MM (TỐI THIỂU/TỐI ĐA/BỎ KHỚP HÃM), 20 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG STERNOBELL, ĐƯỜNG KÍNH 14G/2.1MM, ĐỘ SÂU KIM ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC 37/55/62MM (TỐI THIỂU/TỐI ĐA/BỎ KHỚP HÃM), 20 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG STERNOBELL, ĐƯỜNG KÍNH 14G/2.1MM, ĐỘ SÂU KIM ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC 47/65/72MM (TỐI THIỂU/TỐI ĐA/BỎ KHỚP HÃM), 20 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG STERNOBELL, ĐƯỜNG KÍNH 14G/2.1MM, ĐỘ SÂU KIM ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC 57/75/82MM (TỐI THIỂU/TỐI ĐA/BỎ KHỚP HÃM), 20 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG STERNOBELL, ĐƯỜNG KÍNH 14G/2.1MM, ĐỘ SÂU KIM ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC 117/135/142MM (TỐI THIỂU/TỐI ĐA/BỎ KHỚP HÃM), 20 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG STERNOBELL, ĐƯỜNG KÍNH 13G/2.5MM, ĐỘ SÂU KIM ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC 7/25/32MM (TỐI THIỂU/TỐI ĐA/BỎ KHỚP HÃM), 20 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG STERNOBELL, ĐƯỜNG KÍNH 13G/2.5MM, ĐỘ SÂU KIM ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC 22/40/47MM (TỐI THIỂU/TỐI ĐA/BỎ KHỚP HÃM), 20 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG STERNOBELL, ĐƯỜNG KÍNH 13G/2.5MM, ĐỘ SÂU KIM ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC 37/55/62MM (TỐI THIỂU/TỐI ĐA/BỎ KHỚP HÃM), 20 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG STERNOBELL, ĐƯỜNG KÍNH 13G/2.5MM, ĐỘ SÂU KIM ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC 47/65/72MM (TỐI THIỂU/TỐI ĐA/BỎ KHỚP HÃM), 20 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG STERNOBELL, ĐƯỜNG KÍNH 13G/2.5MM, ĐỘ SÂU KIM ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC 57/75/82MM (TỐI THIỂU/TỐI ĐA/BỎ KHỚP HÃM), 20 CÁI/HỘP
KIM SINH THIẾT TỦY XƯƠNG STERNOBELL, ĐƯỜNG KÍNH 13G/2.5MM, ĐỘ SÂU KIM ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC 117/135/142MM (TỐI THIỂU/TỐI ĐA/BỎ KHỚP HÃM), 20 CÁI/HỘP

VỚI ĐẦY ĐỦ CÁC THƯƠNG HIỆU TRÊN THẾ GIỚI NHƯ: MARFLOW, GERNOCT, POPPER & SONS, CADENCE INC, SOMATEX, STERYLAB, HS HOSPITAL, TSK,  ARGON, SFM. BIOPSYBELL, ERNST KRATZ, RIVERPOINT, ANTON HIPP, DIMEDA, RZ, TEKNO, MEDAX, BARD VÀ NHIỀU HÃNG KHÁC.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC CHÍNH SÁCH GIÁ TỐT NHẤT.

About the Author

You may also like these