LIPOSUCTION AND INFILTRATION, BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT HÚT MỠ

LIPOSUCTION AND INFILTRATION, BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT HÚT MỠ
LIPOSUCTION AND INFILTRATION, BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT HÚT MỠ
LIPOSUCTION AND INFILTRATION, BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT HÚT MỠ
Lipo-suction cannula 20cm, Ø3mm, one central hole/2 lateral holes Ống hút mỡ dài 20cm, đường kính 3mm, 1 lỗ giữa, 2 lỗ bên.
Lipo-suction cannula 30cm, Ø3mm, one central hole/2 lateral holes Ống hút mỡ dài 30cm, đường kính 3mm, 1 lỗ giữa, 2 lỗ bên.
Lipo-suction cannula 30cm, Ø4mm, one central hole/2 lateral holes Ống hút mỡ dài 30cm, đường kính 4mm, 1 lỗ giữa, 2 lỗ bên.
Lipo-suction cannula 30cm, Ø5mm, one central hole/2 lateral holes Ống hút mỡ dài 30cm, đường kính 5mm, 1 lỗ giữa, 2 lỗ bên.
Lipo-suction cannula 30cm, Ø6mm, one central hole/2 lateral holes Ống hút mỡ dài 30cm, đường kính 6mm, 1 lỗ giữa, 2 lỗ bên.
Lipo-suction cannula 20cm, Ø3mm, 2 lateral holes, one central hole Ống hút mỡ dài 20cm, đường kính 3mm, 2 lỗ bên, 1 lỗ giữa.
Lipo-suction cannula 30cm, Ø3mm, 2 lateral holes, one central hole Ống hút mỡ dài 30cm, đường kính 3mm, 2 lỗ bên, 1 lỗ giữa.
Lipo-suction cannula 30cm, Ø4mm, 2 lateral holes, one central hole Ống hút mỡ dài 30cm, đường kính 4mm, 2 lỗ bên, 1 lỗ giữa.
Lipo-suction cannula 30cm, Ø5mm, 2 lateral holes, one central hole Ống hút mỡ dài 30cm, đường kính 5mm, 2 lỗ bên, 1 lỗ giữa.
Lipo-suction cannula 30cm, Ø6mm, 2 lateral holes, one central hole Ống hút mỡ dài 30cm, đường kính 6mm, 2 lỗ bên, 1 lỗ giữa.
Lipo-suction cannula 20cm, Ø3mm, 3 hole, diagonal Ống hút mỡ dài 20cm, đường kính 3mm, 3 lỗ chéo
Lipo-suction cannula 30cm, Ø3mm, 3 hole, diagonal Ống hút mỡ dài 30cm, đường kính: 3mm, 3 lỗ chéo.
Lipo-suction cannula 30cm, Ø4mm, 3 hole, diagonal Ống hút mỡ dài 30cm, đường kính: 4mm, 3 lỗ chéo.
Lipo-suction cannula 40cm, Ø4mm, 3 hole, diagonal Ống hút mỡ dài 40cm, đường kính: 4mm, 3 lỗ chéo.
Lipo-suction cannula 30cm, Ø5mm, 3 hole, diagonal Ống hút mỡ dài 30cm, đường kính: 5mm, 3 lỗ chéo.
Lipo-suction cannula 30cm, Ø6mm, 3 hole, diagonal Ống hút mỡ dài 30cm, đường kính: 6mm, 3 lỗ chéo.
Lipo-suction cannula 30cm, Ø4mm, one central hole/2 lateral holes Ống hút mỡ dài 30cm, đường kính: 4mm, 1 lỗ giữa, 2 lỗ bên.
Lipo-suction cannula 30cm, Ø5mm, one central hole/2 lateral holes Ống hút mỡ dài 30cm, đường kính: 5mm, 1 lỗ giữa, 2 lỗ bên.
Lipo-suction cannula 20cm, Ø3mm, Point with hole/one lateral hole Ống hút mỡ dài 20cm, đường kính 3mm, với lỗ đầu, 1 lỗ bên.
Lipo-suction cannula 30cm, Ø3mm, Point with hole/one lateral hole Ống hút mỡ dài 30cm, đường kính 3mm, với lỗ đầu, 1 lỗ bên.
Lipo-suction cannula 30cm, Ø6 x 4mm Ống hút mỡ dài 30cm, đường kính 6 x 4mm
Lipo-suction cannula 35cm, Ø6 x 4mm Ống hút mỡ dài 35cm, đường kính 6 x 4mm
TOLEDO Lipo-suction can. 5cmØ2mm Fork, rounded tips, dissector between tips, one central hole Ống hút mỡ TOLEDO dài 5cm, đường kính 2mm đầu hình cái nĩa bo tròn chia đôi ở giữa. 1 lỗ giữa.
TOLEDO Lipo-suction can. 5cmØ3mm Fork, rounded tips, dissector between tips, one central hole Ống hút mỡ TOLEDO dài 5cm, đường kính 3mm, đầu hình cái nĩa bo tròn chia đôi ở giữa. 1 lỗ giữa.
TOLEDO Lipo-suction can. 5cmØ4mm Fork, rounded tips, dissector between tips, one central hole Ống hút mỡ TOLEDO dài 5cm, đường kính 4mm, đầu hình cái nĩa bo tròn chia đôi ở giữa. 1 lỗ giữa.
TOLEDO Lipo-suction can. 15cm,Ø2mm Fork, rounded tips, dissector between tips, one central hole Ống hút mỡ TOLEDO dài 15cm, đường kính 2mm, đầu hình cái nĩa bo tròn chia đôi ở giữa. 1 lỗ giữa.
TOLEDO Lipo-suction can. 15cm,Ø3mm Fork, rounded tips, dissector between tips, one central hole Ống hút mỡ TOLEDO dài 15cm, đường kính 3mm, đầu hình cái nĩa bo tròn chia đôi ở giữa. 1 lỗ giữa.
TOLEDO Lipo-suction can. 25cm,Ø3mm Fork, rounded tips, dissector between tips, one central hole Ống hút mỡ TOLEDO dài 25cm, đường kính 3mm, đầu hình cái nĩa bo tròn chia đôi ở giữa. 1 lỗ giữa.
TOLEDO Lipo-suction can. 25cm,Ø4mm Fork, rounded tips, dissector between tips, one central hole Ống hút mỡ TOLEDO dài 25cm, đường kính 4mm, đầu hình cái nĩa bo tròn chia đôi ở giữa. 1 lỗ giữa.
TOLEDO Lipo-suction can. 30cm,Ø5mm Fork, rounded tips, dissector between tips, one central hole Ống hút mỡ TOLEDO dài 30cm, đường kính 5mm, đầu hình cái nĩa bo tròn chia đôi ở giữa. 1 lỗ giữa.
TOLEDO Lipo-suction can. 30cm,Ø3mm Fork, rounded tips, dissector between tips, one central hole Ống hút mỡ TOLEDO dài 30cm, đường kính 3mm, đầu hình cái nĩa bo tròn chia đôi ở giữa. 1 lỗ giữa.
TOLEDO Lipo-suction can. 30cm,Ø4mm Fork, rounded tips, dissector between tips, one central hole Ống hút mỡ TOLEDO dài 30cm, đường kính 4mm, đầu hình cái nĩa bo tròn chia đôi ở giữa. 1 lỗ giữa.
MERCEDES Lipo-suction cannula 15cm Ø3mm, three lateral holes Ống hút mỡ MERCEDES dài 15cm, đường kính 3mm, 3 lỗ bên.
MERCEDES Lipo-suction cannula 25cm Ø3mm, three lateral holes Ống hút mỡ MERCEDES dài 25cm, đường kính 3mm, 3 lỗ bên.
MERCEDES Lipo-suction cannula 15cm Ø4mm, three lateral holes Ống hút mỡ MERCEDES dài 15cm, đường kính 4mm, 3 lỗ bên.
MERCEDES Lipo-suction cannula 25cm Ø4mm, three lateral holes Ống hút mỡ MERCEDES dài 25cm, đường kính 4mm, 3 lỗ bên.
KOTZUR Lipo-suction cannula 30cm Ø3mm, 9 holes Ống hút mỡ KOTZUR dài 30cm, đường kính 3mm, 9 lỗ
Lipo-suction cannula 5cm, Ø1.7mm, one central hole Ống hút mỡ dài 5cm, đường kính 1.7mm, 1 lỗ giữa
Lipo-suction cannula 5cm, Ø2mm, one central hole Ống hút mỡ dài 5cm, đường kính 2mm, 1 lỗ giữa
Lipo-suction cannula 5cm, Ø3mm, one central hole Ống hút mỡ dài 5cm, đường kính 3mm, 1 lỗ giữa
Lipo-suction cannula 15cm, Ø1.7mm, one central hole Ống hút mỡ dài 15cm, đường kính 1.7mm, 1 lỗ giữa
Lipo-suction cannula 15cm, Ø2mm, one central hole Ống hút mỡ dài 15cm, đường kính 2mm, 1 lỗ giữa
Lipo-suction cannula 15cm, Ø3mm, one central hole Ống hút mỡ dài 15cm, đường kính 3mm, 1 lỗ giữa
Lipo-suction cannula 5cm, Ø1.7mm LL, one central hole Ống hút mỡ dài 5cm, đường kính 1.7mm LL, 1 lỗ giữa
Lipo-suction cannula 5cm, Ø2mm LL, one central hole Ống hút mỡ dài 5cm, đường kính 2mm LL, 1 lỗ giữa
Lipo-suction cannula 5cm, Ø3mm LL, one central hole Ống hút mỡ dài 5cm, đường kính 3mm LL, 1 lỗ giữa
Lipo-suction cannula 15cm, Ø1.7mm LL, one central hole Ống hút mỡ dài 15cm, đường kính 1.7mm LL, 1 lỗ giữa
Lipo-suction cannula 15cm, Ø2mm LL, one central hole Ống hút mỡ dài 15cm, đường kính 2mm LL, 1 lỗ giữa
Lipo-suction cannula 15cm, Ø3mm LL, one central hole Ống hút mỡ dài 15cm, đường kính 3mm LL, 1 lỗ giữa
ENTNER Lipo-suction cannula 20cm Ø3mm, bayonett, 22 hole Ø1.5mm Ống hút mỡ ENTNER dài 20cm, đường kính 3mm, hình lưỡi lê, 22 lỗ đường kính 1.5mm
ENTNER Lipo-suction cannula 20cm Ø4mm, bayonett, 22 hole Ø2mm Ống hút mỡ ENTNER dài 20cm, đường kính 4mm, hình lưỡi lê, 22 lỗ đường kính 2mm
ENTNER Lipo-suction cannula 30cm Ø3mm, bayonett, 30 hole Ø1.5mm Ống hút mỡ ENTNER dài 30cm, đường kính 3mm, hình lưỡi lê, 30 lỗ đường kính 1.5mm
ENTNER Lipo-suction cannula 30cm Ø4mm, bayonett, 30 hole Ø2mm Ống hút mỡ ENTNER dài 30cm, đường kính 4mm, hình lưỡi lê, 30 lỗ đường kính 2mm
ENTNER Lipo-suction cannula 20cm Ø3mm LL, bayonett, 22 hole Ø1.5mm Ống hút mỡ ENTNER dài 20cm, đường kính 3mm LL, hình lưỡi lê, 22 lỗ đường kính 1.5mm
ENTNER Lipo-suction cannula 20cm Ø4mm LL, bayonett, 22 hole Ø2mm Ống hút mỡ ENTNER dài 20cm, đường kính 4mm LL, hình lưỡi lê, 22 lỗ đường kính 2mm
ENTNER Lipo-suction cannula 30cm Ø3mm LL, bayonett, 30 hole Ø1.5mm Ống hút mỡ ENTNER dài 30cm, đường kính 3mm LL, hình lưỡi lê, 30 lỗ đường kính 1.5mm
ENTNER Lipo-suction cannula 30cm Ø4mm LL, bayonett, 30 hole Ø2mm Ống hút mỡ ENTNER dài 30cm, đường kính 4mm LL, hình lưỡi lê, 30 lỗ đường kính 2mm
ENTNER Liposuction Can. 15cm Ø2mm, 8 Holes Ø1mm Ống hút mỡ ENTNER dài 15cm, đường kính 2mm, 8 lỗ đường kính 1mm
ENTNER Liposuction Can. 15cm Ø2mm LL, Luer Lock, 8 Holes Ø1mm Ống hút mỡ ENTNER dài 15cm, đường kính 2mm luer-lock, 8 lỗ đường kính 1mm
ENTNER Liposuction Can. 15cm Ø2mm, 18 Holes Ø1mm Ống hút mỡ ENTNER dài 15cm, đường kính 2mm, 18 lỗ đường kính 1mm
ENTNER Liposuction Can. 15cm Ø3mm, 18 Holes Ø1.5mm Ống hút mỡ ENTNER dài 15cm, đường kính 3mm, 18 lỗ đường kính 1.5mm
ENTNER Liposuction Can. 20cm Ø3mm, 22 Holes Ø1.5mm Ống hút mỡ ENTNER dài 20cm, đường kính 3mm, 22 lỗ đường kính 1.5mm
ENTNER Liposuction Can. 20cm Ø4mm, 22 Holes Ø2mm Ống hút mỡ ENTNER dài 20cm, đường kính 4mm, 22 lỗ đường kính 2mm
ENTNER Liposuction Can. 30cm Ø3mm, 30 Holes Ø1.5mm Ống hút mỡ ENTNER dài 30cm, đường kính 3mm, 30 lỗ đường kính 1.5mm
ENTNER Liposuction Can. 30cm Ø4mm, 30 Holes Ø2mm Ống hút mỡ ENTNER dài 30cm, đường kính 4mm, 30 lỗ đường kính 2mm
ENTNER Liposuction Can. 15cm Ø2mm LL, Luer Lock, 18 Holes Ø1mm Ống hử mỡ ENTNER dài 15cm, đường kính 2mm LL, 18 lỗ đường kính 1mm
ENTNER Liposuction Can. 15cm Ø3mm LL, Luer Lock, 18 Holes Ø1.5mm Ống hử mỡ ENTNER dài 15cm, đường kính 3mm LL, 18 lỗ đường kính 1.5mm
ENTNER Liposuction Can. 20cm Ø3mm LL, Luer Lock, 22 Holes Ø1.5mm Ống hử mỡ ENTNER dài 20cm, đường kính 3mm LL, 22 lỗ đường kính 1.5mm
ENTNER Liposuction Can. 20cm Ø4mm LL, Luer Lock, 22 Holes Ø2mm Ống hử mỡ ENTNER dài 20cm, đường kính 4mm LL, 22 lỗ đường kính 2mm
ENTNER Liposuction Can. 30cm Ø3mm LL, Luer Lock, 30 Holes Ø 1,5mm Ống hử mỡ ENTNER dài 30cm, đường kính 3mm LL, 30 lỗ đường kính 1.5mm
ENTNER Liposuction Can. 30cm Ø4mm LL, Luer Lock, 30 Holes Ø 2mm Ống hử mỡ ENTNER dài 30cm, đường kính 4mm LL, 30 lỗ đường kính 2mm
ENTNER Lipo-suction cannula 20cm Ø3mm LL, angled, 22 holes Ø1.5mm Ống hử mỡ ENTNER dài 20cm, xiên, đường kính 3mm LL, 22 lỗ đường kính 1.5mm
ENTNER Lipo-suction cannula 20cm Ø3mm, angled, 22 holes Ø1.5mm Ống hử mỡ ENTNER dài 20cm, xiên, đường kính 3mm, 22 lỗ đường kính 1.5mm
Lipo-suction cann. infiltration 25cmØ2mm Ống hút mỡ xâm lấn, dài 25cm đường kính 2mm
Lipo-suction cann. infiltration 25cmØ3mm Ống hút mỡ xâm lấn, dài 25cm đường kính 3mm
Liposuction handle Ø 13mm, connection thread for cannula & pump Tay cầm ống hút mỡ đường kính 13mm, kết nối ống hút và bơm.
Liposuction handle Ø 13mm with hole, connection thread for cannula & pump Tay cầm ống hút mỡ đường kính 13mm có lỗ, kết nối ống hút và bơm.
Handle connecter for lipo-suction LL 5cm, Luer lock Tay cầm liên kết của ống hút mỡ LL 5cm.
Lipo-suction cannula 15cm,Ø3mm, straight, one central hole Ống Hút mỡ thẳng dài 15cm, đường kính 3mm. 1 lỗ giữa
Lipo-suction cannula 15cm,Ø6mm, straight, one central hole Ống Hút mỡ thẳng dài 15cm, đường kính 6mm. 1 lỗ giữa
Lipo-suction cannula 25cm,Ø4mm, straight, one central hole Ống Hút mỡ thẳng dài 25cm, đường kính 4mm. 1 lỗ giữa
Lipo-suction cannula 25cm,Ø6mm, straight, one central hole Ống Hút mỡ thẳng dài 25cm, đường kính 6mm. 1 lỗ giữa
Lipo-suction cannula 30cm,Ø9mm, one central holestraight, one central hole Ống Hút mỡ thẳng dài 30cm, đường kính 9mm. 1 lỗ giữa
Lipo-suction cannula 15cm, Ø3mm, curved, one central hole Ống Hút mỡ cong dài 15cm, đường kính 3mm. 1 lỗ giữa
Lipo-suction cannula 15cm, Ø6mm, curved, one central hole Ống Hút mỡ cong dài 15cm, đường kính 6mm. 1 lỗ giữa
Lipo-suction cannula 25cm, Ø6mm, curved, one central hole Ống Hút mỡ cong dài 25cm, đường kính 6mm. 1 lỗ giữa
Lipo-suction cannula 15cm,Ø4mm, straight, two central holes Ống Hút mỡ cong dài 15cm, đường kính 4mm. 1 lỗ giữa
Lipo-suction cannula 25cm,Ø4mm, straight, two central holes Ống Hút mỡ thẳng dài 25cm, đường kính 4mm. 2 lỗ giữa
Lipo-suction cannula 30cm,Ø6mm, straight, two central holes Ống Hút mỡ thẳng dài 30cm, đường kính 6mm. 2 lỗ giữa

VỚI ĐẦY ĐỦ CÁC THƯƠNG HIỆU TRÊN THẾ GIỚI NHƯ: SOPRO-COMEG, RICHARD WOLF, OLYMPUS, RUDOLF MEDICAL, KARL STORZ, KLS MARTIN, NOPA, ELCON, GEISTER, LAWTON, HNM MEDICAL, MEDICON, SYMMETRY SURGICAL, FE.MA, DTR MEDICAL, SURTEX,  TOUCH SURGERY, H&H, INAMI, TAKAGI, SKLAR, ERMIS, AESCULAP, HOLTEX, DELTRONIX, FAULHABER PINZETTEN, WEM, MORIA, J&J INSTRUMENTS, OCULO PLASTIK, AUSTOS VÀ NHIỀU HÃNG KHÁC.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC CHÍNH SÁCH GIÁ TỐT NHẤT.

 

 

About the Author

You may also like these