OBSTETRIC AND GYNECOLOGY, NỘI SOI SẢN PHỤ KHOA

OBSTETRIC AND GYNECOLOGY, NỘI SOI SẢN PHỤ KHOA
OBSTETRIC AND GYNECOLOGY, NỘI SOI SẢN PHỤ KHOA
OBSTETRIC AND GYNECOLOGY, NỘI SOI SẢN PHỤ KHOA
ỐNG SOI BÀNG QUANG Ø 1.9MM, 0°, 187.5MM
ỐNG SOI BÀNG QUANG Ø 1.9MM, 30°, 187.5MM
ỐNG SOI BÀNG QUANG Ø 2,7MM, 0°, 187,5MM
ỐNG SOI BÀNG QUANG Ø 2,7MM, 30°, 187.5MM
ỐNG SOI BUỒNG TỬ CUNG Ø 2,7MM, 0°, 300MM
ỐNG SOI BUỒNG TỬ CUNG Ø 2,7MM, 12°, 300MM
ỐNG SOI BUỒNG TỬ CUNG Ø 2,7MM, 30°, 300MM
ỐNG SOI BUỒNG TỬ CUNG Ø 2,7MM, 70°, 300MM
ỐNG SOI BUỒNG TỬ CUNG Ø 2,9MM, 0°, 302MM GÓC RỘNG, HD
ỐNG SOI BUỒNG TỬ CUNG Ø 2,9MM, 30°, 302MM GÓC RỘNG, HD
ỐNG SOI BUỒNG TỬ CUNG Ø 4,0MM, 0°, 300MM
ỐNG SOI BUỒNG TỬ CUNG Ø 4,0MM, 12°, 300MM
ỐNG SOI BUỒNG TỬ CUNG Ø 4,0MM, 30°, 300MM
ỐNG SOI BUỒNG TỬ CUNG Ø 4,0MM, 70°, 300MM
ỐNG SOI BUỒNG TỬ CUNG Ø 4,0MM, 0°, 302MM GÓC RỘNG, HD
ỐNG SOI BUỒNG TỬ CUNG Ø 4,0MM, 30°, 302MM GÓC RỘNG, HD
ỐNG SOI ECO, Ø 4,0MM, 0°, 300MM
ỐNG SOI ECO, Ø 4,0MM, 0°, 300MM
ỐNG SOI BUỒNG TỬ CUNG Ø 2,7MM, 30°, 187MM, BÁN MỀM
ỐNG SOI BUỒNG TỬ CUNG Ø 2,7MM, 0°, 300MM, BÁN MỀM
ỐNG SOI BUỒNG TỬ CUNG Ø 2,7MM, 12°, 300MM, BÁN MỀM
ỐNG SOI BUỒNG TỬ CUNG Ø 4,0MM, 0°, 300MM, BÁN MỀM
ỐNG SOI BUỒNG TỬ CUNG Ø 4,0MM, 12°, 300MM, BÁN MỀM
ỐNG SOI BUỒNG TỬ CUNG Ø 4,0MM, 30°, 300MM, BÁN MỀM
ỐNG SOI BUỒNG TỬ CUNG Ø 4,0MM, 70°, 300MM, BÁN MỀM
VỎ BỌC ỐNG SOI VỚI DÒNG CHẢY LIÊN TỤC DÙNG CHO ỐNG SOI Ø2,7MM VÀ 2,9MM, 0°, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 193MM, KÊNH LÀM VIỆC 5CH, ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI Ø6,0MM
VỎ BỌC ỐNG SOI VỚI DÒNG CHẢY LIÊN TỤC DÙNG CHO ỐNG SOI Ø2,7MM VÀ 2,9MM, 30°, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 193MM, KÊNH LÀM VIỆC 5CH, ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI Ø6,0MM
VỎ BỌC ỐNG SOI VỚI DÒNG CHẢY LIÊN TỤC DÙNG CHO ỐNG SOI Ø4,0MM, 0°, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 193MM, KÊNH LÀM VIỆC 7CH, ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI Ø8,0MM
VỎ BỌC ỐNG SOI VỚI DÒNG CHẢY LIÊN TỤC DÙNG CHO ỐNG SOI Ø4,0MM, 30°, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 193MM, KÊNH LÀM VIỆC 7CH, ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI Ø8,0MM
VỎ BỌC ỐNG SOI VỚI 1 KHÓA VÒI CỨNG DÙNG CHO ỐNG SOI 0°, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 260MM, ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI Ø4,0MM
VỎ BỌC ỐNG SOI VỚI 1 KHÓA VÒI CỨNG CHO ỐNG SOI 30°, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 260MM, ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI Ø4,0MM
VỎ BỌC ỐNG SOI VỚI 1 KHÓA VÒI CỨNG, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 240MM, ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI Ø5,0 CH
ĐẦU BỊT
VỎ BỌC ỐNG SOI VỚI MỘT KÊNH DỤNG CỤ, 1 KÊNH HÚT RỬA, CHO ỐNG SOI Ø2,7MM VÀ 2,9MM, 30° VỚI 300MM CHIỀU DÀI LÀM VIỆC, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 228MM, KÊNH LÀM VIỆC 5CH, CAO 5,8MM
VỎ BỌC ỐNG SOI VỚI MỘT KÊNH DỤNG CỤ, 1 KÊNH HÚT RỬA, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 228MM, KÊNH LÀM VIỆC 5CH, CAO 5,8MM
VỎ BỌC ỐNG SOI VỚI 1 KHÓA VÒI CỨNG, CHO ỐNG SOI Ø4,0MM 0°, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 260MM, ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI Ø5,3MM
VỎ BỌC ỐNG SOI VỚI 1 KHÓA VÒI CỨNG, CHO ỐNG SOI Ø4,0MM 30°, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 260MM, ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI Ø5,3MM
VỎ BỌC ỐNG SOI VỚI 1 KHÓA VÒI CỨNG, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 240MM, ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI Ø6,5MM
ĐẦU BỊT
VỎ ỐNG SOI VỚI 1 KÊNH DỤNG CỤ, 1 KÊNH HÚT RỬA, DÙNG CHO ỐNG SOI Ø4MM, 30°, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 175MM, KÊNH LÀM VIỆC 7CH, ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI Ø5,4MM
VỎ BỌC ỐNG SOI VỚI 1 KHÓA VÒI CÓ THỂ XOAY ĐƯỢC, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 155MM, ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI Ø7,6MM
ĐẦU BỊT
KẸP SINH THIẾT, TÁC ĐỘNG KÉP, Ø1,6MM, CHIỀU DÀI 410MM
KẸP SINH THIẾT, TÁC ĐỘNG KÉP, Ø2,3MM, CHIỀU DÀI 410MM
KẸP GẮP, CÓ RĂNG, TÁC ĐỘNG ĐƠN, Ø1,6MM, CHIỀU DÀI 410MM
KẸP GẮP, CÓ RĂNG, TÁC ĐỘNG ĐƠN, Ø2,3MM, CHIỀU DÀI 410MM
KẸP CÁ SẤU, KẸP GẮP, TÁC ĐỘNG KÉP, Ø1,6MM, CHIỀU DÀI 410MM
KẸP CÁ SẤU, KẸP GẮP, TÁC ĐỘNG KÉP, Ø2,3MM, CHIỀU DÀI 410MM
KÉO, TÁC ĐỘNG ĐƠN, ĐẦU TÙ, Ø1,6MM, CHIỀU DÀI 410MM
KÉO, TÁC ĐỘNG ĐƠN, ĐẦU TÙ, Ø2,3MM, CHIỀU DÀI 410MM
KÉO, TÁC ĐỘNG ĐƠN, NHỌN, Ø1,6MM, CHIỀU DÀI 410MM
KÉO, TÁC ĐỘNG ĐƠN, NHỌN, Ø2,3MM, CHIỀU DÀI 410MM
KẸP GẮP, CÓ RĂNG, TÁC ĐỘNG KÉP, Ø1,6MM, CHIỀU DÀI 410MM
GIÙI, CẮT XUYÊN, Ø1,6MM, CHIỀU DÀI 410MM
DỤNG CỤ ĐIỆN CỰC , 3CH
DỤNG CỤ ĐIỆN CỰC , 5CH
DỤNG CỤ ĐIỆN CỰC , 7CH
DỤNG CỤ ĐIỆN CỰC , 9CH
ĐIỆN CỰC HÌNH KIM MỀM, 3CH
ĐIỆN CỰC HÌNH KIM MỀM, 5CH
ĐIỆN CỰC HÌNH KIM MỀM, 7CH
ĐIỆN CỰC HÌNH VÒNG MỀM, 5CH
ĐIỆN CỰC HÌNH VÒNG MỀM, 7CH
DỤNG CỤ LẤY SỎI/GẮP KHỐI U, KHÔNG BAO GỒM TAY CẦM, 60CM, 5CH
DỤNG CỤ LẤY SỎI/GẮP KHỐI U, KHÔNG BAO GỒM TAY CẦM, 60CM, 7CH
TAY CẦM DÙNG CHO LẤY SỎI
TAY CẦM DÙNG CHO GẮP KHỐI U
VỎ BỌC ỐNG SOI CẮT ĐOẠN DÙNG CHO ỐNG SOI 0° / 30°, THÉP KHÔNG GỈ
VỎ BỌC ỐNG SOI CẮT ĐOẠN DÙNG CHO ỐNG SOI 0° / 30°, THÉP KHÔNG GỈ
VỎ BỌC ỐNG SOI CẮT ĐOẠN DÙNG CHO ỐNG SOI 0° / 30°, NHÔM
TAY CẦM ỐNG SOI CẮT ĐOẠN, CHO ỐNG SOI 0° / 30°, VẬT LIỆU NHÔM
ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI VỎ BỌC ỐNG SOI CẮT ĐOẠN,  22 CH, XOAY ĐƯỢC , CÓ LỖ THỦNG ĐẦU ỐNG
ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI VỎ BỌC ỐNG SOI CẮT ĐOẠN,  22 CH, CỐ ĐỊNH, CÓ LỖ THỦNG ĐẦU ỐNG
LÕI TRONG VỎ BỌC ỐNG SOI CẮT ĐOẠN,  22 CH, . ĐẦU BẰNG GỐM, XOAY ĐƯỢC
LÕI TRONG VỎ BỌC ỐNG SOI CẮT ĐOẠN,  22 CH, .MỘT KÊNH HÚT RỬA, ĐÃ BAO GỒM ĐẦU BỊT, CỐ ĐỊNH
VỎ NGOÀI VÀ LÕI TRONG VỎ BỌC ỐNG SOI ĐÃ BAO GỒM ĐẦU BỊT, XOAY ĐƯỢC
VỎ NGOÀI VÀ LÕI TRONG VỎ BỌC ỐNG SOI ĐÃ BAO GỒM ĐẦU BỊT, CỐ ĐỊNH
ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI VỎ BỌC ỐNG SOI CẮT ĐOẠN,  27 CH, CÓ LỖ THỦNG ĐẦU ỐNG
LÕI TRONG VỎ BỌC ỐNG SOI CẮT ĐOẠN,  24 CH, XOAY ĐƯỢC VỚI ĐẦU GỐM 30°
VỎ NGOÀI VÀ LÕI ỐNG VỎ BỌC ỐNG SOI ĐÃ BAO GỒM ĐẦU BỊT
VỎ ỐNG SOI CẮT ĐOẠN DÙNG ĐỂ HÚT RỬA LIÊN TỤC VỚI 02 VAN , 27 CH, ĐẦU CÓ ĐỤC LỖ
VỎ ỐNG SOI CẮT ĐOẠN VỚI MỘT VAN HÚT RỬA, 27 CH VỚI ĐẦU CERAMIC 30°
VỎ NGOÀI ỐNG SOI CÓ KÊNH HÚT RỬA BAO GỒM RUỘT VỎ VÀ ĐẦU BỊT VÀ ĐIỆN CỰC, CÓ THỂ XOAY ĐƯỢC, 24CH
ĐẦU BỊT DÙNG CHO VỎ ỐNG SOI 24CH
ĐẦU BỊT DÙNG CHO VỎ ỐNG SOI, CHỆCH HƯỚNG, 24CH
ĐẦU BỊT TRỰC QUAN CHO VỎ ỐNG SOI 24CH
ĐẦU BỊT CHUẨN DÙNG CHO VỎ ỐNG SOI 19CH
ĐIỆN CỰC KHE CHO ỐNG SOI CẮT ĐOẠN, THẲNG, 24CH
ĐIỆN CỰC KHE CHO ỐNG SOI CẮT ĐOẠN, GÓC  30°, 24CH
ĐIỆN CỰC KHE CHO ỐNG SOI CẮT ĐOẠN, GÓC  0°, 24CH
ĐIỆN CỰC HÌNH LƯỠI DAO CHO ỐNG SOI CẮT ĐOẠN, 24CH
ĐIỆN CỰC HÌNH NÓN CHO ỐNG SOI CẮT ĐOẠN, 24CH
ĐIỆN CỰC HÌNH CẦU 5MM, CHO ỐNG SOI CẮT ĐOẠN, 24CH
ĐIỆN CỰC HÌNH CẦU 3MM, CHO ỐNG SOI CẮT ĐOẠN, 24CH
ĐIỆN CỰC TRỤC LĂN 5MM, CHO ỐNG SOI CẮT ĐOẠN, 24CH
ĐIỆN CỰC TRỤC LĂN 3MM, CHO ỐNG SOI CẮT ĐOẠN, 24CH
ĐIỆN CỰC VAPORISATION 5MM, CHO ỐNG SOI CẮT ĐOẠN, 24CH
ĐIỆN CỰC VAPORISATION 3MM, CHO ỐNG SOI CẮT ĐOẠN, 24CH
ĐIỆN CỰC KHE CHO ỐNG SOI CẮT ĐOẠN, THẲNG, 29CH
ĐIỆN CỰC KHE CHO ỐNG SOI CẮT ĐOẠN, GÓC 30°, 19CH
ĐIỆN CỰC KHE CHO ỐNG SOI CẮT ĐOẠN, GÓC 0°, 19CH
ĐIỆN CỰC HÌNH DAO CHO ỐNG SOI CẮT ĐOẠN, 19CH
ĐIỆN CỰC HÌNH CẦU 3MM, CHO ỐNG SOI CẮT ĐOẠN, 19CH
TAY CẦM LÀM VIỆC ỐNG SOI CẮT ĐOẠN, DÙNG CHO ỐNG SOI TRẺ EM, VẬT LIỆU NHÔM, TAY CẦM MẠ PHỦ ĐEN VẬT LIỆU TRƠ, CẮT BỞI KIỂU SPRING, 11CH, CHO ỐNG SOI Ø1,9-2,0MM 0°/30°, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 187 MM
TAY CẦM LÀM VIỆC ỐNG SOI CẮT ĐOẠN, DÙNG CHO ỐNG SOI TRẺ EM, VẬT LIỆU NHÔM, ĐIỆN CỰC NẰM Ở VỊ TRÍ BÌNH THƯỜNG TRONG VỎ ỐNG SOI, 13CH, CHO ỐNG SOI Ø2,7MM 0°/30°, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 187 MM
THÂN VỎ ỐNG SOI, 11CH
ĐẦU BỊT 11 CH
VỎ BỌC ỐNG SOI CẮT ĐOẠN,  BAO GỒM CẢ ĐẦU BỊT. 11CH
VỎ BỌC ỐNG SOI CẮT ĐOẠN,  13CH
ĐẦU BỊT 13CH
VỎ BỌC ỐNG SOI CẮT ĐOẠN BAO GỒM ĐẦU BỊT, 13CH
ĐIỆN CỰC VÒNG DÙNG CHO ỐNG SOI CẮT ĐOẠN, CÓ GÓC 30° , 11CH
ĐIỆN CỰC VÒNG DÙNG CHO ỐNG SOI CẮT ĐOẠN, CÓ GÓC 30°, 13CH
ĐIỆN CỰC VÒNG DÙNG CHO ỐNG SOI CẮT ĐOẠN, CÓ GÓC 0°, 11CH
ĐIỆN CỰC VÒNG DÙNG CHO ỐNG SOI CẮT ĐOẠN, CÓ GÓC 0°, 13CH
ĐIỆN CỰC HÌNH DAO CHO ỐNG SOI CẮT ĐOẠN, 11CH
ĐIỆN CỰC HÌNH DAO CHO ỐNG SOI CẮT ĐOẠN, 13CH
ĐIỆN CỰC HÌNH CẦU ỐNG SOI CẮT ĐOẠN, 11CH
ĐIỆN CỰC HÌNH CẦU ỐNG SOI CẮT ĐOẠN, 13CH
CÁP ĐIỆN CỰC DÙNG CHO ỐNG SOI CẮT ĐOẠN, SỬ DỤNG CHO MÁY CẮT ĐỐT ĐIỆN AESCULAP, MARTIN UNITS, 3M
CÁP ĐIỆN CỰC DÙNG CHO ỐNG SOI CẮT ĐOẠN, SỬ DỤNG CHO MÁY CẮT ĐỐT ĐIỆN ERBE, STORZ UNITS, 3M
CÁP ĐIỆN CỰC DÙNG CHO ỐNG SOI CẮT ĐOẠN, SỬ DỤNG CHO MÁY CẮT ĐỐT ĐIỆN VALLEYLAB UNITS, 3M
CÁP ĐIỆN CỰC DÙNG CHO ỐNG SOI CẮT ĐOẠN, SỬ DỤNG CHO MÁY CẮT ĐỐT ĐIỆN BERCHTOLD, MARTIN, 4 MM, 3M
CẦN NÂNG TỬ CUNG, HOÀN CHỈNH BAO GỒM 6 ĐẦU ỐNG
TAY CẦM CẦN NÂNG TỬ CUNG
ACORN Ø 8 X 80
ACORN Ø 10 X 100
ACORN Ø 3 X 45
ACORN Ø 3 X 55
ACORN VỚI NÓN, DÀI
ACORN VỚI NÓN, NGẮN
VÍT XOÁY U CƠ Ø 5,0MM, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 330MM
VÍT XOÁY U CƠ Ø 10MM, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 330MM
ỐNG HÚT RỬA COHEN 350MM VỚI 2 NÓN CÓ THỂ HOÁN ĐỔI
ỐNG HÚT RỬA COHEN 350MM
NÓN COHEN NHỎ CHO EC-305-2010
NÓN COHEN LỚN CHO EC-305-2010
KẸP ỨNG DỤNG VỚI TAY CẦM VÒNG NHẪN, VỚI HỆ THỐNG AN TOÀN, SỬ DỤNG CHO NỘI SOI Ổ BỤNG, ĐẦY ĐỦ VỚI  DỤNG CỤ TẢI, Ø6MM, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 327MM, DÙNG CHO ỐNG SOI OP KARL STORZ
KẸP ỨNG DỤNG VỚI TAY CẦM VÒNG NHẪN, VỚI HỆ THỐNG AN TOÀN, SỬ DỤNG CHO NỘI SOI Ổ BỤNG, ĐẦY ĐỦ VỚI DỤNG CỤ TẢI, Ø6MM, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 327MM, DÙNG CHO ỐNG SOI OP HSW
KẸP ỨNG DỤNG VỚI TAY CẦM VÒNG NHẪN, VỚI HỆ THỐNG AN TOÀN, SỬ DỤNG CHO NỘI SOI Ổ BỤNG, ĐẦY ĐỦ VỚI DỤNG CỤ TẢI, Ø6MM, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 349,5MM, DÙNG CHO ỐNG SOI OP AUSTOS HD
KẸP ỨNG DỤNG VỚI TAY CẦM VÒNG NHẪN, VỚI HỆ THỐNG AN TOÀN, SỬ DỤNG CHO NỘI SOI Ổ BỤNG, ĐẦY ĐỦ VỚI DỤNG CỤ TẢI, Ø6MM, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 349,5MM, DÙNG CHO ỐNG SOI OP AUSTOS
DỤNG CỤ TẢI
THỂ NÓN
KẸP ỨNG DỤNG VỚI TAY CẦM VÒNG NHẪN, SỬ DỤNG VỚI 1 BAO TROCAR THƯỜNG THÔNG THƯỜNG, ĐẦY ĐỦ VỚI DỤNG CỤ TẢI, Ø6,5MM, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 300MM, DÙNG CHO ỐNG SOI Ổ BỤNG AUSTOS
DỤNG CỤ TẢI
THỂ NÓN
KẸP ỨNG DỤNG VỚI TAY CẦM VÒNG NHẪN, VỚI DỤNG CỤ TẢI CHO ỐNG TIỆT TRÙNG, ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI Ø6MM CHO ĐƯỜNG MỔ ĐƠN, SỬ DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG VỚI KÊNH DỤNG CỤ Ø6.1MM, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 335 MM
KẸP ỨNG DỤNG VỚI TAY CẦM VÒNG NHẪN, VỚI DỤNG CỤ TẢI CHO ỐNG TIỆT TRÙNG, ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI Ø6,5MM CHO ĐƯỜNG MỔ THỨ HAI, SỬ DỤNG VỚI BAO TROCAR Ø7MM, CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 300MM
QUE THÔNG TỬ CUNG SIMS, CỨNG, CONG, 330MM 13″
QUE THÔNG TỬ CUNG SIMS, CÓ THỂ UỐN ĐƯỢC, 330MM 13″
QUE THÔNG TỬ CUNG SIMS, MẠ BẠC, CÓ THỂ UỐN ĐƯỢC, 330MM 13″
QUE THÔNG TỬ CUNG VALLEIX, 255MM 10″
KẸP  SCHROEDER, 25CM
KEP BRAUN, 25CM
KEP POZZI, 25,5CM

VỚI ĐẦY ĐỦ CÁC THƯƠNG HIỆU TRÊN THẾ GIỚI NHƯ: SOPRO-COMEG, RICHARD WOLF, OLYMPUS, RUDOLF MEDICAL, KARL STORZ, KLS MARTIN, NOPA, ELCON, GEISTER, LAWTON, HNM MEDICAL, MEDICON, SYMMETRY SURGICAL, FE.MA, DTR MEDICAL, SURTEX,  TOUCH SURGERY, H&H, INAMI, TAKAGI, SKLAR, ERMIS, AESCULAP, HOLTEX, DELTRONIX, FAULHABER PINZETTEN, WEM, MORIA, J&J INSTRUMENTS, OCULO PLASTIK, AUSTOS VÀ NHIỀU HÃNG KHÁC.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC CHÍNH SÁCH GIÁ TỐT NHẤT.

 

 

 

 

 

 

 

About the Author

You may also like these