APTOMAT (LOẠI CÓ BIẾN ÁP TỰ NGẪU) PHÒNG NỔ DÙNG TRONG HẦM LÒ