TỤ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG PHÒNG NỔ DÙNG TRONG HẦM LÒ