PULSE VACUUM AUTOCLAVE, NỒI HẤP TIỆT TRÙNG, CHÂN KHÔNG, DUNG TÍCH LỚN

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG, CHÂN KHÔNG, DUNG TÍCH LỚN, PULSE VACUUM AUTOCLAVE
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG, CHÂN KHÔNG, DUNG TÍCH LỚN, PULSE VACUUM AUTOCLAVE
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG, CHÂN KHÔNG, DUNG TÍCH LỚN, PULSE VACUUM AUTOCLAVE
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG CHÂN KHÔNG, CÓ CHỨC NĂNG SẤY KHÔ 250L
• Kiểu thiết kế: Một cửa
• Dung tích chứa: 250L
• Nguồn cung cấp hơi nước: Tích hợp sẵn
• Kích thước buồng chứa (L*W*H): 800*600*600mm
• Kích thước bên ngoài (L*W*H): 1100*1300*1700mm
• Đầu vào áp suất hơi nước và lượng tiêu thụ: 0.4-0.8Mpa & 15KG
• Đầu vào áp suất nước nguồn và lượng tiêu thụ: 0.15-0.3Mpa & 35KG
• Khối lượng tịnh: 900kg
• Áp suất thiết kế: 0.25Mpa
• Nhiệt độ thiết kế 139°C
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG CHÂN KHÔNG, CÓ CHỨC NĂNG SẤY KHÔ 250L
• Kiểu thiết kế: Hai cửa
• Dung tích chứa: 250L
• Nguồn cung cấp hơi nước: Tích hợp sẵn
• Kích thước buồng chứa (L*W*H): 800*600*600mm
• Kích thước bên ngoài (L*W*H): 1100*1300*1700mm
• Đầu vào áp suất hơi nước và lượng tiêu thụ: 0.4-0.8Mpa & 15KG
• Đầu vào áp suất nước nguồn và lượng tiêu thụ: 0.15-0.3Mpa & 35KG
• Khối lượng tịnh: 900kg
• Áp suất thiết kế: 0.25Mpa
• Nhiệt độ thiết kế 139°C
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG CHÂN KHÔNG, CÓ CHỨC NĂNG SẤY KHÔ 360L
• Kiểu thiết kế: Một cửa
• Dung tích chứa: 360L
• Nguồn cung cấp hơi nước: Tích hợp sẵn
• Kích thước buồng chứa (L*W*H): 1000*600*600mm
• Kích thước bên ngoài (L*W*H): 1300*1300*1700mm
• Đầu vào áp suất hơi nước và lượng tiêu thụ: 0.4-0.8Mpa & 20KG
• Đầu vào áp suất nước nguồn và lượng tiêu thụ: 0.15-0.3Mpa & 40KG
• Khối lượng tịnh: 1000kg
• Áp suất thiết kế: 0.25Mpa
• Nhiệt độ thiết kế 139°C
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG CHÂN KHÔNG, CÓ CHỨC NĂNG SẤY KHÔ 360L
• Kiểu thiết kế: Hai cửa
• Dung tích chứa: 360L
• Nguồn cung cấp hơi nước: Tích hợp sẵn
• Kích thước buồng chứa (L*W*H): 1000*600*600mm
• Kích thước bên ngoài (L*W*H): 1300*1300*1700mm
• Đầu vào áp suất hơi nước và lượng tiêu thụ: 0.4-0.8Mpa & 20KG
• Đầu vào áp suất nước nguồn và lượng tiêu thụ: 0.15-0.3Mpa & 40KG
• Khối lượng tịnh: 1000kg
• Áp suất thiết kế: 0.25Mpa
• Nhiệt độ thiết kế 139°C
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG CHÂN KHÔNG, CÓ CHỨC NĂNG SẤY KHÔ 600L
• Kiểu thiết kế: Một cửa
• Dung tích chứa: 600L
• Nguồn cung cấp hơi nước: Tích hợp sẵn
• Kích thước buồng chứa (L*W*H): 1200*610*910mm
• Kích thước bên ngoài (L*W*H): 1500*1350*1950mm
• Đầu vào áp suất hơi nước và lượng tiêu thụ: 0.4-0.8Mpa & 30KG
• Đầu vào áp suất nước nguồn và lượng tiêu thụ: 0.15-0.3Mpa & 45KG
• Khối lượng tịnh: 1400kg
• Áp suất thiết kế: 0.25Mpa
• Nhiệt độ thiết kế 139°C
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG CHÂN KHÔNG, CÓ CHỨC NĂNG SẤY KHÔ 600L
• Kiểu thiết kế: Hai cửa
• Dung tích chứa: 600L
• Nguồn cung cấp hơi nước: Tích hợp sẵn
• Kích thước buồng chứa (L*W*H): 1200*610*910mm
• Kích thước bên ngoài (L*W*H): 1500*1350*1950mm
• Đầu vào áp suất hơi nước và lượng tiêu thụ: 0.4-0.8Mpa & 30KG
• Đầu vào áp suất nước nguồn và lượng tiêu thụ: 0.15-0.3Mpa & 45KG
• Khối lượng tịnh: 1400kg
• Áp suất thiết kế: 0.25Mpa
• Nhiệt độ thiết kế 139°C
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG CHÂN KHÔNG, CÓ CHỨC NĂNG SẤY KHÔ 800L
• Kiểu thiết kế: Một cửa
• Dung tích chứa: 800L
• Nguồn cung cấp hơi nước: Bên ngoài
• Kích thước buồng chứa (L*W*H): 1500*610*910mm
• Kích thước bên ngoài (L*W*H): 1800*1350*1950mm
• Đầu vào áp suất hơi nước và lượng tiêu thụ: 0.4-0.8Mpa & 40KG
• Đầu vào áp suất nước nguồn và lượng tiêu thụ: 0.15-0.3Mpa & 50KG
• Khối lượng tịnh: 1600kg
• Áp suất thiết kế: 0.25Mpa
• Nhiệt độ thiết kế 139°C
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG CHÂN KHÔNG, CÓ CHỨC NĂNG SẤY KHÔ 800L
• Kiểu thiết kế: Hai cửa
• Dung tích chứa: 800L
• Nguồn cung cấp hơi nước: Bên ngoài
• Kích thước buồng chứa (L*W*H): 1500*610*910mm
• Kích thước bên ngoài (L*W*H): 1800*1350*1950mm
• Đầu vào áp suất hơi nước và lượng tiêu thụ: 0.4-0.8Mpa & 40KG
• Đầu vào áp suất nước nguồn và lượng tiêu thụ: 0.15-0.3Mpa & 50KG
• Khối lượng tịnh: 1600kg
• Áp suất thiết kế: 0.25Mpa
• Nhiệt độ thiết kế 139°C
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG CHÂN KHÔNG, CÓ CHỨC NĂNG SẤY KHÔ 1200L
• Kiểu thiết kế: Một cửa
• Dung tích chứa: 1200L
• Nguồn cung cấp hơi nước: Bên ngoài
• Kích thước buồng chứa (L*W*H): 1500*680*1180mm
• Kích thước bên ngoài (L*W*H): 1790*1450*1950mm
• Đầu vào áp suất hơi nước và lượng tiêu thụ: 0.4-0.8Mpa & 48KG
• Đầu vào áp suất nước nguồn và lượng tiêu thụ: 0.15-0.3Mpa & 55KG
• Khối lượng tịnh: 1800kg
• Áp suất thiết kế: 0.25Mpa
• Nhiệt độ thiết kế 139°C
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG CHÂN KHÔNG, CÓ CHỨC NĂNG SẤY KHÔ 1200L
• Kiểu thiết kế: Hai cửa
• Dung tích chứa: 1200L
• Nguồn cung cấp hơi nước: Bên ngoài
• Kích thước buồng chứa (L*W*H): 1500*680*1180mm
• Kích thước bên ngoài (L*W*H): 1790*1450*1950mm
• Đầu vào áp suất hơi nước và lượng tiêu thụ: 0.4-0.8Mpa & 48KG
• Đầu vào áp suất nước nguồn và lượng tiêu thụ: 0.15-0.3Mpa & 55KG
• Khối lượng tịnh: 1800kg
• Áp suất thiết kế: 0.25Mpa
• Nhiệt độ thiết kế 139°C
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG CHÂN KHÔNG, CÓ CHỨC NĂNG SẤY KHÔ 1500L
• Kiểu thiết kế: Một cửa
• Dung tích chứa: 1500L
• Nguồn cung cấp hơi nước: Bên ngoài
• Kích thước buồng chứa (L*W*H): 1900*680*1180mm
• Kích thước bên ngoài (L*W*H): 2190*1450*1950mm
• Đầu vào áp suất hơi nước và lượng tiêu thụ: 0.4-0.8Mpa & 55KG
• Đầu vào áp suất nước nguồn và lượng tiêu thụ: 0.15-0.3Mpa & 60KG
• Khối lượng tịnh: 2000kg
• Áp suất thiết kế: 0.25Mpa
• Nhiệt độ thiết kế 139°C
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG CHÂN KHÔNG, CÓ CHỨC NĂNG SẤY KHÔ 1500L
• Kiểu thiết kế: Hai cửa
• Dung tích chứa: 1500L
• Nguồn cung cấp hơi nước: Bên ngoài
• Kích thước buồng chứa (L*W*H): 1900*680*1180mm
• Kích thước bên ngoài (L*W*H): 2190*1450*1950mm
• Đầu vào áp suất hơi nước và lượng tiêu thụ: 0.4-0.8Mpa & 55KG
• Đầu vào áp suất nước nguồn và lượng tiêu thụ: 0.15-0.3Mpa & 60KG
• Khối lượng tịnh: 2000kg
• Áp suất thiết kế: 0.25Mpa
• Nhiệt độ thiết kế 139°C
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG CHÂN KHÔNG, CÓ CHỨC NĂNG SẤY KHÔ 2000L
• Kiểu thiết kế: Một cửa
• Dung tích chứa: 2000L
• Nguồn cung cấp hơi nước: Bên ngoài
• Kích thước buồng chứa (L*W*H): 1700*1000*1200mm
• Kích thước bên ngoài (L*W*H): 2000*1850*2000mm
• Đầu vào áp suất hơi nước và lượng tiêu thụ: 0.4-0.8Mpa & 65KG
• Đầu vào áp suất nước nguồn và lượng tiêu thụ: 0.15-0.3Mpa & 65KG
• Khối lượng tịnh: 2500kg
• Áp suất thiết kế: 0.25Mpa
• Nhiệt độ thiết kế 139°C
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG CHÂN KHÔNG, CÓ CHỨC NĂNG SẤY KHÔ 2000L
• Kiểu thiết kế: Hai cửa
• Dung tích chứa: 2000L
• Nguồn cung cấp hơi nước: Bên ngoài
• Kích thước buồng chứa (L*W*H): 1700*1000*1200mm
• Kích thước bên ngoài (L*W*H): 2000*1850*2000mm
• Đầu vào áp suất hơi nước và lượng tiêu thụ: 0.4-0.8Mpa & 65KG
• Đầu vào áp suất nước nguồn và lượng tiêu thụ: 0.15-0.3Mpa & 65KG
• Khối lượng tịnh: 2500kg
• Áp suất thiết kế: 0.25Mpa
• Nhiệt độ thiết kế 139°C
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG CHÂN KHÔNG, CÓ CHỨC NĂNG SẤY KHÔ 2500L
• Kiểu thiết kế: Một cửa
• Dung tích chứa: 2500L
• Nguồn cung cấp hơi nước: Bên ngoài
• Kích thước buồng chứa (L*W*H): 1950*1000*1400mm
• Kích thước bên ngoài (L*W*H): 2300*1850*2200mm
• Đầu vào áp suất hơi nước và lượng tiêu thụ: 0.4-0.8Mpa & 75KG
• Đầu vào áp suất nước nguồn và lượng tiêu thụ: 0.15-0.3Mpa & 75KG
• Khối lượng tịnh: 3000kg
• Áp suất thiết kế: 0.25Mpa
• Nhiệt độ thiết kế 139°C
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG CHÂN KHÔNG, CÓ CHỨC NĂNG SẤY KHÔ 2500L
• Kiểu thiết kế: Hai cửa
• Dung tích chứa: 2500L
• Nguồn cung cấp hơi nước: Bên ngoài
• Kích thước buồng chứa (L*W*H): 1950*1000*1400mm
• Kích thước bên ngoài (L*W*H): 2300*1850*2200mm
• Đầu vào áp suất hơi nước và lượng tiêu thụ: 0.4-0.8Mpa & 75KG
• Đầu vào áp suất nước nguồn và lượng tiêu thụ: 0.15-0.3Mpa & 75KG
• Khối lượng tịnh: 3000kg
• Áp suất thiết kế: 0.25Mpa
• Nhiệt độ thiết kế 139°C
MÁY TẠO HƠI NƯỚC
Sử dụng cho nồi hấp chân không dung tích từ 800 – 1500L
Công suất sinh hơi: 54kW
MÁY TẠO HƠI NƯỚC
Sử dụng cho nồi hấp chân không dung tích từ 2000L – 2500L
Công suất sinh hơi: 72kW

 

VỚI ĐẦY ĐỦ CÁC THƯƠNG HIỆU TRÊN THẾ GIỚI NHƯ: RODWELL, GERNOCT, ALS, MATACHANA, ASTELL SCIENTIFIC, CBM. SRL, CISA, ECS, LTE SCIENTIFIC, PHOENIX INDUSTRIA, SAS STERIMED, STELLCO, TEKNOLABO, WEBECO GMBH, ZIRBUS TECHNOLOGY, GIMA SPA, HEINZ HERENZ, METEKA GMBH, STERIS SAS, SYSTEC GMBH, MEIKO, MEMMERT, MIELE VÀ NHIỀU HÃNG KHÁC.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC CHÍNH SÁCH GIÁ TỐT NHẤT.

About the Author

You may also like these